ਕੇਸ਼, ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖੀ

ਕੇਸ਼, ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜਹਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੇ ਸਿਖ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ

Bhai Aghar Singh

Bhai Aghar Singh

Nawab Momin khan remained the deputy governor (under various governors) of Lahore district in Punjab under Mughal government for about 28 years. In 1726 A.D. Zakriya Khan was appointed the governor of Lahore and he kept Momin Khan as his

About The Ten Gurus

About The Ten Gurus

Sikhism was established and developed by ten Gurus during the period 1469 to 1708. Sikhs regard the ten Gurus not as divine, but as enlightened teachers through whom God revealed his will. Each Guru appointed his successor. Guru Nanak Dev

The Sikh Ceremonies

The Sikh Ceremonies

All the Sikh ceremonies like birth, baptism, marriage and death are simple, inexpensive and have a religious tone. They are held in the presence of Guru Granth Sahib and include Kirtan, the singing of appropriate hymns for the occasion, saying